ร้านค้าได้จัดทำเว็บไซด์ขึ้น เพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของร้านค้า ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างร้านค้า กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซด์นี้ ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซด์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับ และตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซด์นี้ ร้านค้ามีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซด์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

1.1 ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทั้ง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซด์

1.2 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด

1.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาชื่อที่ใช้ในการล็อคอิน รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

1.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น หรือร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

1.6 ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากร้านค้า พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษาชื่อที่ใช้ในการล็อคอิน และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม

1.7 ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซด์โดยมีเจตนาทุจริต

2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น

เว็บไซด์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซด์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของร้านค้า ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ร้านค้า ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซด์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซด์ดังกล่าว

3. ลิขสิทธิ์ทางปัญญา และสิทธิบัตร

3.1 เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง Software และ Codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด

3.2 เนื้อหา และรูปภาพบนเว็บไซด์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้า ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซด์นี้

3.3 ร้านค้า เคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านพบว่าผลงานของท่านถูกนำมาลอกเลียนแบบบนเว็บไซด์นี้ ท่านสามารถร้องเรียนมาถึงเราได้ที่หน้า ติดต่อเรา สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซด์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ ร้านค้า จะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

ร้านค้า จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ร้านค้า ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซด์ จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด เช่นเดียวกัน ร้านค้า มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่าน อาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. การป้องกันการฉ้อโกง

ร้านค้า มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ร้านค้า มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และเจ้าหน้าที่ของร้านค้า อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้ ร้านค้า อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกง หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ร้านค้า บังคับใช้นโยบายดังกล่าว เพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้ง ร้านค้า เอง จากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฏหมาย

6. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ร้านค้า ยินดีรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซด์ สินค้าและบริการของร้านค้า โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว จะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ ใดๆ อย่างไรก็ตาม ร้านค้า จะไม่เชื่อมโยง ชื่อ นามสกุล ของท่าน กับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น