มัลเบอรี่อบแห้งคลุกบ๊วย

มัลเบอรี่อบแห้งคลุกบ๊วย ผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่จากไร่เคียงน้ำ อร่อย น้ำตาลน้อย มีประโยชน์ อยากให้ลอง